Informacje o GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Pracuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Łoniów uchwałą XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie swoją działalnością obejmuje gminę Łoniów, posiada swoje Świetlice w Chodkowie Starym, Sulisławicach i Świniarach Starych.

Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej; próbuje rozbudzać i zaspakajać potrzeby kulturowe społeczeństwa.

Oprócz szerokiej oferty dla mieszkańców pragnących czynnie uczestniczyć w kulturze, GOK stwarza szereg możliwości udziału w festynach, konkursach, wycieczkach i zabawach adresowanych do wszystkich mieszkańców.

Staramy się być wierni zawołaniu Jana Pawła II wypowiedzianemu w Krośnie „Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków”.

Statut GOK